ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ХОРАТА В ПРЕДПЕНСИОННА ВЪЗРАСТ ЧРЕЗ ПОДОБРЯВАНЕ  НА ТЯХНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ

Работен номер

RELEVANT PUBLIC INSTITUTIONS

Държава

Институция

Контакт

(телефон/факс, имейл, уебсайт, адрес за кореспонденция)

1

България

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Адрес: София 1051, ул. Триадица №2
Телефон: +359 2 8119 432; +359 2 8119 443
Факс: +359 2 986 13 18
Е-mail: press@mlsp.government.bg
Факс: +359 2 988 44 05; +359 2 986 13 18
E-mail по политики: mlsp@mlsp.government.bg
https://www.mlsp.government.bg/

2

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

 

Адрес: София 1000, бул. Дондуков №3
Телефон: +359 2 980 87 19
Факс: +359 2 986 78 02
Е-mail: az@az.government.bg
https://www.az.government.bg/

3

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

Адрес: София 1051, ул. “Триадица” 2,
Телефон: (+359 2) 935 05 18; (+359 2) 8119663
E-mail: ok@asp.government.bg
http://www.asp.government.bg/

4

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА“

Адрес: София 1000, бул. “Дондуков” № 3,
Телефон: 0700 17 670,
Е-mail: info@gli.government.bg

5

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА”
(ДБТ-ДОБРИЧ)

ФИЛИАЛ БАЛЧИК

Адрес: гр. Добрич, ул. „България” № 16 – за град Добрич
Телефон: +359 58 602 631; +359 58 605 390
Е-mail: dbt313@mbox.contact.bg
Адрес: гр. Балчик, ул. „П.Яворов“ № 10 – за Община Балчик
Телефон: +359 579 72147

6

ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“ – БАЛЧИК

Адрес: гр. Балчик, ул. „Черно море“ № 18, ет.2
Телефон: +359 579 72049, +359 579 75901