ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ХОРАТА В ПРЕДПЕНСИОННА ВЪЗРАСТ ЧРЕЗ ПОДОБРЯВАНЕ  НА ТЯХНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ

Обща информация за проекта

Приоритетна ос на проекта 4:

Квалифициран и приобщаващ регион

Специфична цел 4.1:

Насърчаване на интеграцията на трансграничната зона по отношение на заетостта и мобилността на работната сила

Приносът на Европейския фонд за регионално развитие е в размер на 379 934,1 евро

Заглавие на проектите:

„Повишаване конкурентоспособността на хората в предпенсионна възраст чрез подобряване на тяхната квалификация и образование“ (“Advanced Competitiveness Through Improvement, Vision and Education” – ACTIVE)

Партньори

Водещ партньор:

Кметство Тузла (окръг Констанца), Румъния

Партньор 2::

Кметство Аджиджа (окръг Констанца), Румъния

Партньор 3:

Община Кумпана (окръг Констанца), Румъния

Партньор 4:

Община Балчик (област Добрич), България

Цел на Проекта

Основна цел:

Промяна на общото схващане за поддържане на възрастното население на пазара на труда чрез осигуряване на по-здравословен, по-продуктивен, активен и независим живот за тази социална категория, с положително въздействие върху общата система за социална защита, в полза на националното макроикономическо развитие.