Opțiuni reale în proiectarea investițiilor.

FEIS a fost instituit inițial cu scopul de a utiliza o garanție de la bugetul UE în cuantum de 16 miliarde de euro, precum și resurse proprii ale BEI în cuantum de 5 miliarde de euro, pentru a permite Grupului BEI să pună la dispoziție finanțare în valoare de aproximativ 61 de miliarde de euro, cu obiectivul de a mobiliza, până în iulie , alți  miliarde de euro, reprezentând investiții strategice în infrastructură și în IMM-uri și acoperind majoritatea domeniilor de politică ale UE, precum și toate statele membre.

II Obiectivul auditului a fost de a evalua dacă FEIS a fost eficace în mobilizarea de finanțare pentru a sprijini investiții suplimentare în întreaga UE. Pe baza unei evaluări a riscurilor, Curtea a examinat dacă: BEI a asigurat, până în iulie , nivelul preconizat de finanțare pentru operațiuni cu un profil de risc mai ridicat; FEIS a înlocuit alte operațiuni de finanțare ale BEI și ale UE; proiectele de investiții ar fi putut fi finanțate în perioada de punere în aplicare opțiuni reale în proiectarea investițiilor FEIS cu alte fonduri publice sau private; estimările raportate cu privire la investițiile mobilizate prin FEIS au fost realiste din punctul de vedere al impactului lor asupra economiei reale; portofoliul de investiții al FEIS prezenta un echilibru adecvat din punctul de vedere al domeniilor de politică relevante ale UE acoperite și al concentrării geografice.

III Auditul Curții a acoperit operațiunile desfășurate în cadrul FEIS în perioada cuprinsă între momentul lansării fondului în  și luna iulie  Ca parte a activității sale de audit, Curtea a examinat rapoarte privind performanța FEIS care fuseseră publicate până la momentul auditului său, a analizat portofoliul de operațiuni al FEIS, a examinat un eșantion de operațiuni și a desfășurat interviuri și sondaje în rândul personalului Comisiei și al Grupului BEI, al contrapărților FEIS și al experților în domeniu.

Cu toate acestea, estimarea raportată cu privire la investițiile mobilizate nu ia în calcul faptul că unele operațiuni FEIS au înlocuit alte operațiuni ale BEI și alte opțiuni reale în proiectarea investițiilor financiare ale UE sau faptul că o parte din sprijinul din partea FEIS a fost furnizat pentru proiecte care ar fi putut fi finanțate din alte surse, deși în termeni diferiți. În plus, trebuie luate măsuri pentru a se îmbunătăți distribuția geografică a investițiilor sprijinite prin FEIS.

V Curtea a constatat că, până la 30 iunie , Grupul BEI reușise aprobarea unei sume de peste 59 de miliarde de euro reprezentând operațiuni financiare în cadrul FEIS.

opțiuni reale în proiectarea investițiilor

În plus, acest cuantum al finanțării aprobate de Grupul BEI a atins valoarea de 65,5 miliarde de euro până la 17 iulie  Mai mulți factori au contribuit la acest rezultat, printre care se numără instituirea FEIS ca garanție bugetară pentru BEI, conferindu-i acesteia din urmă o flexibilitate operațională, stabilirea doar a câtorva obiective sau constrângeri pentru portofoliul de investiții al FEIS, introducerea unor mecanisme de guvernanță simplificate și consolidarea cooperării cu băncile sau instituțiile naționale de promovare.

Cu toate acestea, valoarea operațiunilor financiare cu risc mai ridicat aferente FEIS care au fost efectiv semnate de BEI a fost mai scăzută decât se planificase. BEI s-a angajat în operațiuni de finanțare cu risc mai ridicat furnizând împrumuturi clasice cu rang prioritar pentru investiții cu scadențe mai lungi, asumându-și poziții negarantate în condițiile în care toți ceilalți creditori sau majoritatea acestora erau acoperiți și tratând cu contrapărți cu risc mai ridicat, recurgând destul de puțin la alte produse financiare cu risc mai ridicat disponibile.

VII De asemenea, FEIS a înlocuit parțial finanțarea disponibilă în cadrul altor instrumente financiare ale UE aflate sub gestiune centralizată, în special în domeniul transporturilor și în cel al energiei.

În plus, Curtea a identificat nevoia ca BEI și Comisia să examineze posibilele suprapuneri viitoare între operațiunile din cadrul componentei pentru infrastructură și inovare a FEIS și instrumentele financiare din cadrul fondurilor structurale și de investiții europene.

VIII Faptul că o operațiune FEIS a fost evaluată ca oferind adiționalitate conform definiției din Regulamentul privind FEIS și a fost clasată ca fiind o operațiune cu un risc mai ridicat în comparație cu o operațiune obișnuită a BEI nu însemna neapărat că proiectul în cauză nu ar fi putut fi finanțat din alte surse de finanțare. Rezultatele sondajului Curții au arătat că aproape o treime din proiectele finanțate în cadrul componentei pentru infrastructură și inovare ar fi fost desfășurate chiar și fără sprijin din partea FEIS.

opțiuni reale în proiectarea investițiilor

Promotorii de proiecte au preferat în mare parte finanțarea din partea FEIS, fie deoarece prezenta un cost mai avantajos, fie deoarece oferea o perioadă de rambursare mai lungă. Curtea a identificat unele cazuri în care proiectele FEIS ar fi putut fi finanțate din surse private și din alte surse publice sau de către BEI ca operațiuni obișnuite, deși în termeni diferiți. IX Metodologia utilizată pentru a estima investițiile mobilizate supraevalua, în unele cazuri, măsura în care sprijinul acordat de FEIS determina efectiv opțiuni reale în proiectarea investițiilor suplimentare în economia reală.

Cu toate acestea, diferențele în distribuția fluxului de venituri în timp au un impact semnificativ asupra indicatorului VSDP. Rata internă de rentabilitate a proiectului Y este de aproape 1,6 ori mai mare decât pentru proiect Z. Schimbările adverse care afectează atât economia în ansamblu, cât și un anumit tip de afacere necesită un nivel adecvat al ratei de actualizare. Proiecte cu dimensiuni maxime WSDPmai atrăgătoare, întrucât sunt potențial capabile să reziste la sarcini mari de capital de investiții asociate cu o posibilă creștere a valorii sale.

Lipsa unor indicatori de performanță și de monitorizare comparabili pentru toate instrumentele financiare și toate garanțiile financiare ale UE diminuează transparența și capacitatea de evaluare a rezultatelor. X La sfârșitul exercițiului , portofoliul FEIS se încadra în limitele indicative stabilite pentru investiții în sectoare de politică specifice. Cu toate acestea, concentrarea geografică a operațiunilor de finanțare semnate în cadrul FEIS nu era suficient de echilibrată, regăsindu-se în cea mai mare parte în câteva dintre statele membre mai mari UE Țările cu cel mai ridicat nivel de absorbție a FEIS erau cele cu cele mai dezvoltate și mai active bănci și instituții naționale de promovare, fapt ce sugerează, așadar, nevoia de a se furniza sprijin, inclusiv asistență tehnică, țărilor cu bănci și instituții naționale de promovare mai puțin dezvoltate.

opțiuni reale în proiectarea investițiilor

XI Pe baza acestor observații, Curtea formulează următoarele recomandări în vederea: promovării unei utilizări justificate a produselor BEI cu un profil de risc mai ridicat în cadrul FEIS; a încurajării complementarității dintre instrumentele financiare ale UE și garanțiile bugetare ale UE; a îmbunătățirii modului în care se evaluează posibilitatea ca proiectele potențiale din cadrul FEIS să fi putut fi finanțate din alte surse; a unei mai bune estimări a investițiilor mobilizate; a îmbunătățirii distribuției geografice a investițiilor sprijinite de FEIS.

Planul a fost lansat ca răspuns la declinul investițiilor în Europa, ca urmare a crizei financiare și economice care începuse în  În același timp, Comisia recunoștea constrângerile bugetare cu care se confruntau statele membre, precum și flexibilitatea limitată pe care o ofereau programele de cheltuieli ale UE existente la momentul respectiv.

Se compune din trei piloni care se consolidează reciproc: i Fondul european pentru investiții strategice FEIScare furnizează finanțare pentru investiții; ii Platforma europeană de consiliere în materie de investiții, care furnizează asistență tehnică promotorilor de proiecte, și Portalul european pentru proiecte de investiții, care asigură vizibilitatea și schimbul de informații în ceea ce privește proiectele în căutare de finanțare; și iii reforme structurale și în materie de reglementare, menite să elimine obstacolele din calea investițiilor.

Structura de guvernanță a fost finalizată în ianuarie , odată cu desemnarea componenței Comitetului pentru investiții. Până la acea dată, aprobarea utilizării garanției UE fusese în sarcina Comisiei.

Toate acestea urmau să fie obținute cu ajutorul unei capacități de asumare a riscurilor în valoare de 21 de miliarde de euro, din care 16 miliarde de euro reprezentau garanția de la bugetul UE și 5 miliarde de euro proveneau din resursele proprii ale BEI, pentru a permite Grupului BEI să furnizeze finanțare suplimentară figura 1estimată inițial la 61 de miliarde de euro 4.

Fiecare dintre aceste componente conțin atât operațiuni legate de datorie, cât și operațiuni legate de capital 5. Pentru componenta privind IMM-urile, nu s-a stabilit nicio limită pentru concentrare. Până în iulie , opt astfel de entități opțiuni reale în opțiunea gurilor investițiilor angajaseră să furnizeze cofinanțare pentru proiecte și pentru platforme de investiții, cu un volum de finanțare în valoare totală de până la 34 de miliarde de euro 7.

Regulamentul privind FEIS stabilește mai multe modalități prin care băncile și instituțiile naționale de promovare pot contribui la FEIS, inclusiv participarea la platforme de investiții sau la diferite proiecte individuale în cadrul FEIS în calitate de cofinanțatori.

Aceasta înseamnă că, în principiu, finanțarea din partea FEIS este destinată operațiunilor care abordează disfuncționalități ale pieței sau situații de investiții sub nivelul optim și care nu ar fi putut avea loc fără sprijinul FEIS în cursul aceleiași perioade în care poate fi utilizată garanția UE 9 — sau nu în aceeași măsură — de către BEI, FEI sau în temeiul instrumentelor financiare existente ale UE. Figura 2 Prezentare de ansamblu a instrumentelor financiare sprijinite de la bugetul UE și prin FEIS cu alocarea financiară inițială la momentul constituirii Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza Proiectului de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar  document de lucru, partea X.

Prin această creștere, se urmărește mobilizarea de investiții publice și private în valoare de  de miliarde de euro până la sfârșitul opțiuni reale în proiectarea investițiilor Propunerea urmărește să se sprijine pe experiența dobândită în cadrul FEIS și al instrumentelor financiare în înțelesul Regulamentului financiar și să mobilizeze investiții suplimentare estimate la alți  de miliarde de euro, prin punerea la dispoziție a unei noi garanții bugetare a UE în valoare de 38 de miliarde de euro.

Aceasta ar putea reprezenta, prin urmare, o continuare a unui program de investiții de mare amploare care a început cu FEIS. Potrivit Comisiei, programul InvestEU va fi orientat în funcție de piață și se va axa pe patru domenii principale de politică: I infrastructura durabilă, ii cercetarea, inovarea și digitalizarea, iii IMM-urile și întreprinderile mici cu capitalizare medie și iv investițiile sociale și competențele. Sfera și abordarea auditului 12 Obiectivul auditului a fost de a evalua dacă FEIS este eficace în mobilizarea de finanțare pentru a sprijini investiții în UE.

Curtea a examinat opțiuni reale în proiectarea investițiilor BEI a asigurat, până în iulie , opțiuni reale în proiectarea investițiilor preconizat de finanțare pentru operațiuni cu un profil de risc mai ridicat; FEIS a înlocuit alte operațiuni de finanțare ale BEI și ale UE; proiectele de investiții ar fi putut fi finanțate în perioada de punere în aplicare a FEIS cu alte opțiuni reale în proiectarea investițiilor publice sau private; estimările raportate cu privire la investițiile mobilizate prin FEIS au fost realiste din punctul de vedere al impactului lor asupra economiei reale; portofoliul de investiții al FEIS prezenta un echilibru adecvat din punctul de vedere al domeniilor de politică relevante ale UE acoperite și al concentrării geografice.

Introducere

Curtea s-a concentrat în principal pe componenta pentru infrastructură și inovare, care reprezintă aproape trei sferturi din cuantumul garanției FEIS. Componenta pentru IMM-uri a făcut deja parțial obiectul unui alt raport special anterior al Curții Activitățile de audit ale Curții au inclus: o examinare a diferitor evaluări realizate de Comisie și de BEI inclusiv evaluarea realizată de BEI cu privire la FEIS din iunie  16a unor evaluări realizate de FEI, a unor documente oficiale și rapoarte operaționale etc.

Observații Volumul operațiunilor de finanțare cu profil de risc mai ridicat care au fost aprobate de Grupul BEI în cadrul FEIS s-au apropiat de nivelul scontat 15 Pentru a atinge obiectivul de  miliarde de euro de investiții mobilizate, BEI estima că va aproba finanțări sprijinite prin FEIS în cuantum de 61 de miliarde de euro până în iulie  Portofoliul FEIS ar trebui să aibă, în general, un profil de risc mai ridicat decât portofoliul de investiții sprijinite de BEI în conformitate cu politicile sale obișnuite de investiții înainte de intrarea în vigoare a Regulamentului privind FEIS.

De asemenea, proiectele susținute de FEIS ar trebui să aibă, de regulă, un profil de risc mai ridicat decât proiectele sprijinite prin operațiunile obișnuite ale BEI Suma totală a finanțării aprobate în cadrul FEIS în primii trei ani a atins valorile preconizate inițial 16 La 30 iunie , suma totală a finanțării aprobate în cadrul FEIS se ridica la 59,3 miliarde de euro, aproape de nivelurile preconizate.

MANAGEMENTUL+INVESTIŢIILOR

Până la 17 iulie , BEI aprobase finanțare în cuantum de 65,5 miliarde de euro, depășind volumul indicativ al finanțării care urma să fie mobilizată. Cuantumul total al finanțărilor semnate în cadrul FEIS pentru cele două componente se ridica, la 30 iunie , la 42,9 miliarde de euro.

opțiuni reale în proiectarea investițiilor

BEI semnase  operațiuni pentru o sumă de 30,5 miliarde de euro în cadrul componentei pentru infrastructură și inovare a FEIS și  de operațiuni pentru o sumă de 12,4 miliarde de euro în cadrul componentei pentru IMM-uri.

În special, intervențiile finanțate din resursele proprii ale BEI nu fac obiectul evaluării impuse de normele privind ajutoarele de stat. Acest lucru face ca procesul de aprobare din cadrul FEIS să fie mai rapid și mai flexibil decât procesele de aprobare din cadrul instrumentelor financiare ale UE aflate sub gestiune partajată; datorită mecanismelor de guvernanță simplificate, BEI a fost în măsură să includă operațiuni noi în portofoliul FEIS într-un timp scurt, în special operațiunile care făcuseră deja obiectul procesului de evaluare și de aprobare din partea BEI.

Figura 3 prezentată în continuare indică ponderea operațiunilor corespunzătoare băncilor și instituțiilor naționale de promovare în cadrul diferitelor subcomponente ale FEIS.

  1. Raportul special nr. 3/ Fondul european pentru investiții strategice
  2. Proiectarea — Startul pentru execuţia construcţiilor
  3. У вас остается два часа на решение.
  4. Почему ты считаешь, что права, Элли.
  5. JURIDICE » Proiectarea – Startul pentru execuţia construcţiilor
  6. Investiții în revizuiri binare
  7. Cel mai bun joc forex
  8. Câștigați bani repede online

Cooperarea dintre BEI și băncile și instituțiile naționale de promovare a fost consolidată prin grupurile de lucru care au fost create și prin colaborarea facilitată de platformele de investiții. Sondajul și interviurile realizate de Curte în rândul băncilor și instituțiilor naționale de promovare au arătat că majoritatea acestor entități apreciau cooperarea sporită cu Grupul BEI. Figura 3 Ponderea operațiunilor FEIS care implică bănci și instituții naționale de promovare exprimată în funcție de numărul relativ de operațiunisituația la 30 iunie  Sursa: Rapoartele operaționale privind componenta pentru infrastructură și inovare și componenta pentru IMM-uri ale FEIS la 30 iunie  Acest deficit includea aproximativ 7 miliarde de euro pentru activitățile speciale finanțate prin FEIS, 1,5 miliarde de euro pentru activitățile speciale ale BEI efectuate pe risc propriu, precum și 4,5 miliarde de euro pentru activitățile speciale care fac obiectul altor mandate de partajare a riscurilor.

BEI și-ar putea promova și mai mult utilizarea produselor financiare cu un profil de risc mai ridicat pentru FEIS 24 Orientările FEIS în materie de investiții prevăd că FEIS poate fi implementat prin intermediul unei game vaste de produse pentru a finanța, direct sau indirect, noi operațiuni Acestea includ împrumuturi cu rang prioritar și împrumuturi subordonate, instrumente de partajare a riscului, instrumente de pe piața de capital de exemplu, obligațiuni hibride emise de societăți și participații la capital sau la cvasicapital.

În plus, normele privind operațiunile cu platformele de investiții și cu băncile și instituțiile naționale de promovare 24 menționează subordonarea drept unul dintre principiile-cheie ale operațiunilor FEIS efectuate cu aceste entități cu alte cuvinte, sprijinul din partea FEIS ar trebui de preferință să fie subordonat opțiuni reale în proiectarea investițiilor forme de finanțare, acolo unde acest lucru se justifică În continuare, figura 5 ilustrează situația utilizării, la 31 decembrie , a produselor BEI în cadrul componentei pentru infrastructură și inovare din cadrul FEIS.

Figura 5 Prezentare de ansamblu a utilizării produselor BEI în cadrul componentei pentru infrastructură și inovare a FEIS Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor disponibile cu privire la operațiunile semnate de BEI pentru componenta pentru infrastructură și inovare, situația la Examinarea de către Curte a operațiunilor din cadrul componentei pentru infrastructură și inovare a arătat că BEI a atins un nivel mai ridicat de risc pentru împrumuturile sale pentru investiții, în principal din cauza scadențelor mai lungi care au fost acordate, a asumării unor poziții negarantate în condițiile în care toți ceilalți creditori sau majoritatea acestora erau acoperiți și a tratării cu contrapărți cu un profil de opțiuni binare recenzii dinar malinin mai ridicat, recurgând, în schimb, într-o mică măsură la subordonarea contractuală pentru produsele legate de datorie pentru finanțarea acordată întreprinderilor sau proiectelor.

BEI a început de asemenea să se orienteze înspre anul orelor de program de crăciun de investiții de capitaluri proprii în IMM-uri și întreprinderi cu capitalizare medie din cadrul UE, prin intermediul investițiilor efectuate în aceste fonduri alături de bănci sau de instituții naționale de promovare sau alături de FEI.

Acesta este un domeniu care se află și în sfera de competență a FEI. Analiza de piață a BEI a arătat că exista o cerere puternică pentru acest tip de instrument. Cu opțiuni reale în proiectarea investițiilor acestea, până la 31 decembrie , BEI semnase doar 14 operațiuni FEIS aferente acestui tip de instrumente, în valoare totală de 2,9 miliarde de euro 28 aproximativ o treime din ținta fixată de BEI pentru acest produsdintre care numai patru dintre aceste operațiuni au fost semnate cu bănci și instituții naționale de promovare, pentru un volum de 0,7 miliarde de euro Această situație a fost cauzată de obligația de diligență complexă a BEI, necesară pentru delegare, precum și de cerințele de reglementare.

FEIS a înlocuit parțial finanțarea din partea altor instrumente financiare sprijinite de bugetul UE 30 FEIS ar trebui să vină în completarea și să evite înlocuirea utilizării altor instrumente financiare ale UE opțiuni reale în proiectarea investițiilorși anume instrumentele financiare care fac obiectul gestiunii indirecte și instrumentele financiare din cadrul gestiunii partajate instrumente financiare din cadrul fondurilor structurale și de investiții europene.

Similarrecenzii