În cazul în care pensionarul face bani.

în cazul în care pensionarul face bani

Home Pagini Prestatii de asigurari sociale Plata pensiilor si a indemnizatiilor acordate in baza unor legi speciale Plata pensiilor si a indemnizatiilor acordate in baza unor legi speciale Like Plata pensiilor si a indemnizatiilor acordate in baza unor legi speciale Pensia se acordă la cererea persoanei îndreptăţite, a tutorelui sau a curatorului acesteia, a persoanei căreia i s-a încredinţat sau i s-a dat în plasament copilul minor, după caz, depusă personal sau prin mandatar desemnat prin procură specială.

graficul cu linii de trend

Cererea de pensionare, împreună cu actele prin care se dovedeşte îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezenta lege, se depune, începând cu data îndeplinirii acestor în cazul în care pensionarul face bani, la casa teritorială de pensii competentă, în a cărei rază domiciliază persoana. În sistemul public de pensii, pensiile se cuvin de la data îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege, în funcţie de categoria de pensie solicitată.

Pensiile se stabilesc prin decizie a casei teritoriale de pensii emisă în condiţiile prevăzute de lege şi se acordă de la data înregistrării cererii. În sistemul public de pensii, pensiile se plătesc de la data acordării, stabilită prin decizie a casei teritoriale de pensii, cu excepţia pensiei anticipate şi a pensiei anticipate parţiale, care se plătesc de la data încetării calităţii de asigurat.

Meniu C.J.P. Timiș

Admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisă de  casa teritorială de pensii în termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii.

Decizia cuprinde temeiurile de fapt şi de drept în baza cărora se admite sau se respinge cererea de pensionare. În termen de 30 de zile de la comunicare, decizia de pensie poate fi anulată la cererea titularului.

Lectia de business cu Dan Chirlesan si Vasile Roman - Armata Romaniei, in razboiul timpurilor

Decizia casei teritoriale de pensii se comunică persoanei care a solicitat pensionarea, în termen de 5 zile de la data emiterii. Sumele rezultate în urma aplicării acestei prevederi se acordă sau se recuperează, după caz, în cadrul termenului general de prescripţie, calculat de la data constatării diferenţelor.

Pensionarii pentru limită de vârstă care, după data înscrierii la pensie, realizează stagiu de cotizare, pot solicita recalcularea pensiei.

câștigă rapid satoshi

Sumele rezultate în urma aplicării prevederilor de mai sus se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată solicitarea.

În sistemul public de pensii plata pensiei se face lunar. Pensia se plăteşte personal titularului, tutorelui sau curatorului acestuia, persoanei căreia i s-a încredinţat sau i s-a dat în plasament copilul urmaş sau, după caz, mandatarului desemnat prin procură specială.

investiție simbolică

Beneficiarii drepturilor băneşti stabilite de casele teritoriale de pensii, care nu au domiciliul în România, pot opta pentru transferul în străinătate al acestor drepturi, în condiţiile legii. Prestaţiile de asigurări sociale cuvenite beneficiarilor stabiliţi în străinătate pot fi transferate în alte ţări, în condiţiile reglementate prin instrumente juridice cu caracter internaţional la care România este parte, în moneda ţărilor respective sau într-o altă monedă asupra căreia s-a convenit.

În situaţia copilului, beneficiar al unei pensii de urmaş, care nu face dovada continuării studiilor, plata pensiei se suspendă începând cu data de 1 octombrie a anului în curs. Plata indemnizaţiei pentru însoţitor se suspendă pe perioada în care pensionarul este internat într-o instituţie de asistenţă socială sau într-o unitate medicală specializată, în care se asigură supraveghere şi îngrijire permanente, cu excepţia situaţiilor în care pensionarul este nevăzător. În sistemul public de pensii, reluarea plăţii pensiei se face, la cerere, după cum urmează: a începând cu luna următoare celei în care a fost înlăturată cauza care, potrivit legii, a dus la suspendarea plăţii pensiei, dacă cererea a fost depusă în termen de 30 de zile de la data la care cauza suspendării a fost înlăturată; b începând cu luna următoare celei în care a fost depusă cererea, dacă depunerea acesteia s-a făcut după expirarea termenului prevăzut la  lit.

Top citite acum

Încetarea, suspendarea sau reluarea plăţii pensiei, cât şi orice modificare a drepturilor de pensie se face prin decizie emisă de casele teritoriale de pensii, în condiţiile respectării regimului juridic al deciziei de înscriere la pensie. Prevederile referitoare la stabilirea şi modificarea drepturilor, la încetarea, suspendarea şi reluarea plăţii acestora, se aplică şi indemnizaţiilor acordate prin legi speciale, ale căror stabilire şi plată se află, potrivit legii, în competenţa materială a caselor teritoriale de pensii, cu excepţia situaţiilor în care legea specială de reglementare dispune altfel.

P Ajutorul de inmormantare. Cati bani se dau, in ce circumstante si cum se acorda? Statul acorda o suma de bani pentru acoperirea unei parti din costurile de inmormantare. Iata care este aceasta valoare si cum se obtine. Care este cuantumul ajutorului de inmormantare in ?

Pensionarii sistemului public de pensii sunt obligaţi să comunice casei teritoriale de pensii în în cazul în care pensionarul face bani căreia se află, orice schimbare în situaţia proprie, de natură să conducă la modificarea condiţiilor în funcţie de care i-a fost stabilită sau i se plăteşte pensia, în termen de 15 zile de la data apariţiei acesteia.

Aceste sumele pot fi solicitate în cadrul termenului general de prescripţie.

Punctul de pensie

Aceste modificări se operează la solicitarea beneficiarilor prin cereri scrise adresate casei teritoriale de pensii. Dacă cererea este depusă până la data de 16 a lunii curente, modificarea se operează începând cu luna următoarea depunerii cererii, în caz contrar modificarea se operează peste 2 luni de la data depunerii cererii.

opinii binare 2022

Transferul se efectuează în termen de 5 zile de la data depunerii cererii. Sumele respective pot fi solicitate în cadrul termenului general de prescripţie 3 ani.

cum tranzacționați opțiuni

Documente posibil necesare:.

Similarrecenzii