Modul de determinare a valorii unei opțiuni

modul de determinare a valorii unei opțiuni

Aceste exemple pot conține termeni colocviali.

Ce Înseamna Volatilitatea Pieței

Traducere "pricing model" în română Substantiv model de stabilire a prețului modelul de evaluare modelul de determinare a valorii model de tarifare model de stabilire a prețurilor Alte traduceri Alternatively, expected early exercise could be modelled in a binomial or similar option pricing model that uses contractual life as an input. În mod alternativ, exercitarea preconizată înainte de termen poate fi prezentată printr-un model de evaluare a opțiunii, binomial sau similar, care utilizează durata de viață contractuală ca informație de intrare.

The means by which the effects of expected early exercise are taken into account depends upon the type of option pricing model applied. Metodele prin care sunt luate în calcul efectele exercitării preconizate înainte de termen depind de tipul de model de evaluare a opțiunii aplicat.

In the absence of market data directly indicating the amount of the risk adjustment, such adjustment could be derived from an asset pricing model using the concept of certainty equivalents.

În lipsa unor date de piață care indică direct valoarea ajustării de risc, o astfel de ajustare poate fi dedusă în cadrul unui model de stabilire a prețului activului bazată pe principiul certitudinii echivalente.

Acest factor trebuie luat în considerare dacă modelul de evaluare a opțiunilor aplicat ar considera, în caz contrar, că opțiunea ar putea fi exercitată în orice moment al duratei sale de viață.

modul de determinare a valorii unei opțiuni opțiuni binare ubot

This discount factor was determined using the Capital Asset Pricing Model hereinafter: CAPM and was based on the following assumptions: Această rată de actualizare a fost determinată folosind modelul de evaluare a activelor financiare denumit în continuare: MEAF și s-a bazat pe următoarele ipoteze: As noted in paragraph B17, the effects of early exercise could be taken into account by using an estimate of the option's expected life as an input into an option pricing model.

Așa cum se menționează la punctul B17, efectele exercitării înainte de termen pot fi luate în considerare prin utilizarea unei estimări a duratei de viață preconizate a opțiunilor ca intrare în cadrul unui model de evaluare a opțiunii.

Volatilitatea Istorică și Volatilitatea Implicită

That is to say, when the fair value of an option grant is estimated, expected dividends should be included in the application of an option pricing model. Cu alte cuvinte, când valoarea justă a unei opțiuni acordate este estimată, dividendele preconizate ar trebui incluse în aplicarea unui model de evaluare a opțiunii.

  • Business valuation - Wikipedia
  • Volatilitatea Pieței [Ce Este Și Cum Poate Fi Tranzacționată]

If traded options with similar terms and conditions do not exist, the fair value of the options granted shall be estimated by applying an option pricing model. Dacă nu există opțiuni tranzacționate cu termeni și condiții similare, valoarea justă a opțiunilor acordate trebuie estimată prin aplicarea unui model de evaluare a opțiunii.

A intervenit o problemă.

A generally accepted standard pricing model shall be a model that is generally used in the finance industry for that financial instrument and that is sufficiently robust to take into account the elements that are relevant to the valuation of the instrument. Un model de stabilire a prețului standard general acceptat este un model utilizat, în mod obișnuit, în sectorul financiar pentru instrumentul financiar în cauză, care este suficient de solid pentru a ține seama de elementele care sunt relevante pentru evaluarea instrumentului.

Assumptions about risk include the risk inherent in a particular valuation technique used to measure fair value such as a pricing model and the risk inherent in the inputs to the valuation technique. Ipotezele privind riscul includ riscul inerent unei tehnici de evaluare specifice utilizate în evaluarea valorii juste de exemplu, un model de stabilire a prețului și riscul inerent datelor de intrare utilizate în tehnica de evaluare.

Entitatea trebuie să ia în considerare factorii de care ar ține cont participanții de pe piață interesați și în cunoștință de cauză atunci când selectează modelul de evaluare a opțiunii pe care îl vor aplica.

modul de determinare a valorii unei opțiuni câștiguri rapide bitcoins

This process of forward-clearing involves important adaptations to the pricing model and amendments to the documentation of those OTC derivatives contracts. Acest proces de compensare anticipată implică adaptări importante ale modelului de stabilire a prețurilor și modificări ale documentației aferente acestor contracte derivate extrabursiere.

modul de determinare a valorii unei opțiuni câștigurile pe internet pe ruletă

The credit risk element in the current pricing model is based upon data that predates the most acute phase of the crisis in Elementul de risc de credit din cadrul actualului model de stabilire a prețurilor se bazează modul de determinare a valorii unei opțiuni date de dinaintea fazei celei mai acute a crizei, din The investigation has considered, in particular, if the predominant retail pricing model can be seen to provide a direct or indirect focal point for the majors to coordinate around.

Investigația a urmărit în special dacă modelul predominant de tarifare cu modul de determinare a valorii unei opțiuni poate servi drept punct focal direct sau indirect în jurul căruia să se coordoneze liderii de piață.

Navigation menu

Covariances play a key role in financial economics, especially in portfolio theory and in the capital asset pricing model.

Covarianțele joacă un rol esențial în finanțe, în special în teoria portofoliului și în modelul CAPM.

modul de determinare a valorii unei opțiuni primele 5 cele mai bune opțiuni binare

Models used for pricing risky assets, such as the capital asset pricing model, can be used to estimate the expected rate of return. Pentru a estima rata de rentabilitate preconizată pot fi utilizate modelele de determinare a valorilor activelor cu risc, precum modelul de determinare a valorii activelor de capital.

Coeficientul Delta si coeficientul Delta Hedge

Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context. Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați. Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate.

modul de determinare a valorii unei opțiuni opțiunile sunt pentru manechine

Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu. Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens. Cum să lucrați opțiunile binare un exemplu.

Similarrecenzii